جذب سطحی گاز (GAD40)

دستگاه جذب سطحی برای جداسازی یک گاز از یک مخلوط گازی بکار میرود بطوریکه یک جزء بر روی سطح جاذب جذب می‌شود و بقیه اجزاء از محیط خارج می‌شوند. محصول مطلوب می‌تواند جزء جذب شده باشد و یا هدف از جذب سطحی پاک کردن گاز خروجی از جزء جذب شده باشد. پس از پایان عملیات جذب سطحی، گاز جذب شده در طی فرآیند دفع سطحی توسط یک گاز خنثی از جاذب جدا شده و جاذب می‌تواند مجددا مورد استفاده قرار گیرد. از این فرآیند در شیرین کردن گاز طبیعی استفاده می‌شود که در آن گازهای گوگردی از گاز طبیعی توسط جذب سطحی جدا می‌شود. در این دستگاه یک ستون حاوی جاذب کربن فعال می‌تواند یکی از اجزای یک مخلوط دوتایی، که یکی گاز جذب شونده و یکی گاز خنثی است، را جذب کند و آنها را از جدا کند. افزایش دما در طول ستون نشاندهنده انجام عملیات جذب است که معمولا با آزاد شدن گرما همراه است و تعدادی دماسنج در طول ستون این تغییرات دما را نشان می‌دهند. پس از اشباع شدن یک مقطع از ستون تغییرات دما در آن مقطع متوقف شده و به مقطع بعدی انتقال می‌یابد. پس از اشباع کامل بستر با استفاده از گاز خنثی عملیات دفع و احیاء بستر انجام می‌شود.

مشخصات فنی:

  • ستون جذب به قطر داخلی ۷/۳ سانتیمتر و ارتفاع ۴۰ سانتیمتر به صورت ژاکت دار
  • دارای ۵ دماسنج برای نمایش دما در ارتفاع‌های مختلف از بستر
  • دو رتامتر برای انداره گیری شدت جریان گاز‌های خنثی و جذب شونده
  • هیتر گاز برای گرم کردن گاز ورودی تا دمای مورد نظر در هنگام احیاء بستر جاذب همراه با کنترل دما
  • نمایش دمای گاز ورودی به بستر در هنگام احیاء
  • مسیر موازی با ستون (bypass) برای انداره گیری در صد گاز ورودی به بستر
  • مسیر نمونه گیری با قابلیت اتصال به آنالیزور
  • مجهز به حمام آب گرم برای کنترل دمای آب ژاکت و نمایش دمای آب با قابلیت کنترل دما
  • نمایش فشار گاز داخل ستون
  • ابعاد دستگاه: عرض ۱۰۰ سانتیمتر، عمق ۷۰ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر